23 febrer 2008

[23/02/2008] – Un representant del Grup d’Història del Casal formarà part del Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró.

L’Ajuntament en Ple de 7 de febrer de 2008 va aprovar inicialment la modificació del Reglament del Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró.
En el cas de que no hi hagi cap reclamació o suggeriment s’entendrà definitivament adoptat l’acord fins aleshores provisional.
Per aquest motiu s’inicia un període d’informació pública de trenta dies, a comptar des del següent al de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per tal que les persones interessades puguin presentar les al·legacions que estimin pertinents.
L’expedient corresponent és a disposició de qualsevol persona interessada, al Servei d’Urbanisme de l’Ajuntament, c. Pablo Iglesias, 63 segona planta. Horari de despatx al públic: de 9 a14 hores, de dilluns a divendres.
En aquest nou reglament s’introdueix com a novetat entre altres coses que un dels vocals d’aquests Consell serà un/a membre proposat pel Grup d’Història del Casal.