20 febrer 2015

El Grup d’Història del Casal participa en el Congrés “Després de les Noves Plantes: canvis i continuïtats a les terres de parla catalana”

Han sortit publicades les Actes del IX Congrés de la CCEPC celebrat a Cervera el 21 i 22 de febrer de 2014 amb el títol Després de les Noves Plantes: canvis i continuïtats a les terres de parla catalana.

L’objectiu del IX Congrés de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana va ser explorar les conseqüències de tot ordre que generà la resolució de la Guerra de Successió, i no pas únicament centrades en els fets bèl·lics. Es tractava de presentar a través del conjunt d’aportacions una visió temàticament i territorialment àmplia de recerques dutes a terme en l’àmbit local i centrades en el funcionament de la societat del segle XVIII.

El Congrés es va estructurar en quatre àmbits: 1) Sistema polític i elits locals: règim municipal, hisendes locals i fiscalitat; 2) Una economia en transformació: especialitzacions productives, xarxes comercials i dinàmiques gremials; 3) Transformacions socials i conflictivitat: mobilitat social, xarxes de relació familiar i espais de sociabilitat; i 4) Cultura i renovació de les idees: llengua, ensenyament, producció científica i literària.

El Grup d’Història del Casal va participar-hi amb la comunicació presentada pel company Antoni Llamas amb el títol Bigàmia i Inquisició a les terres de Lleida. El procés de Pedro Llamas. 1749.